JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Šumarstvo i obrada drveta

Srednja šumarska škola je obrazovna institucija koja je zadužena za osposobljavanje polaznika iz oblasti šumarstva i obrade drveta. Nudi mogućnost polaznicima kvalifikacije i prekvalifikacije za niz zanimljivih profila koje nudi šumarska škola.

Za predavanje teoretske i praktične nastave angažovani su najbolji profesori i stručnjaci iz oblasti šumarstva. Najveća pažnja se posvećuje praktičnoj nastavi kako bi polaznici koji će raditi u oblasti šumarstva, teoretski dio nastave znao prenijeti na praktični dio, te da po završetku škole mogu obavljati ono zanimanje za koje su se školovali, kvalifikovali ili prekvalifikovali.

Šumarska škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih osoba za III i IV stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Šumarski tehničar
  • Tehničar za obradu drveta
  • Šumar
  • Stolar

 

Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Zanimanje: ŠUMARSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 96 249
2 Strani jezik 34 34 34 64 166
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 51 51 51 48 201
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Hemija 34 34
9 Geografija 34 34
10 Fizika 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Šumska botanika 34 68 34 68
2 Pedologija sa geologijom 34 34 34 34
3 Meteorologija s klimatologijom 17 34 17 34
4 Svojstva i greške drveta 17 34 17 34
5 Primjena računara 68 68
6 Tehničko crtanje 34 34
7 Dendrologija s fitocenologijom 34 34 34 34
8 Ishrana biljaka 17 34 17 34
9 Rasadničarstvo 17 34 17 34
10 Mašine i alati * 17 34 17 34 34 68
11 Lovstvo 17 34 17 34
12 Geodezija 17 68 17 68
13 Uređivanje šuma * 34 34 32 32 66 66
14 Iskorišćavanje šuma * 34 34 16 32 50 66
15 Dendrometrija 34 34 34 34
16 Zaštita biljaka * 17 34 16 32 33 66
17 Šumske komunikacije 16 64 16 64
18 Osnove cvjećarske proizvodnje 32 32
19 Osnovi preduzetništva 32 32
20 Izborni predmet * 32 32
21 Praktična nastava 68 128 196
22 Projekat sedmice
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 272 68 204 213 240 929 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 170 136 238 153 306 176 288 567 1002
UKUPNO A+B 374 238 340 238 366 306 416 288 1496 1070
612 578 672 704 2566
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka:  ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Zanimanje: TEHNIČAR ZA OBRADU DRVETA
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 51 51 51 48 201
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Fizika 34 34
9 Biologija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Konstruisanje* 34 68 34 68 34 102 136
2 Mašine i uređaji* 34 34 34 102
3 Tehnologija materijala 34 34 68
4 Primjena računara 68 68
5 Obrada drveta* 68 68 64 200
6 Oblikovanje namještaja 17 34 16 32 33 66
7 Priprema proizvodnje* 17 34 16 32 33 66
8 Hidrotermička obrada drveta 34 34
9 Furniri i furnirske ploče 34 34 34 34
10 Automatizacija proizvodnje 32 32
11 Iverice i vlaknatice 32 32
12 Zaštita drveta 32 32
13 Osnove preduzetništva 32 32
14 Izborni predmet 32 32
15 Praktična nastava 136 204 340
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 272 68 170 213 160 815 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 204 170 340 238 102 256 64 766 710
UKUPNO A+B 374 272 340 340 451 102 416 64 1581 778
646 680 553 480 2359
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Zanimanje: ŠUMAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 32 117
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Geografija 34 34
2 Šumska botanika
3 Pedologija sa geologijom 34 34
4 Meteorologija s klimatologijom 34 34
5 Svojstva i greške drveta 34 34
6 Mašine i alati 34 34 68
7 Dendrologija sa fitocenologijom 34 34
8 Ishrana biljaka 34 34
9 Rasadničarstvo 34 34
10 Lovstvo 34 34
11 Uređivanje šuma 32 32
12 Iskorišćavanje šuma 32 32
13 Mjerenja u šumarstvu 32 32
14 Zaštita šuma 32 32
15 Osnovi preduzetništva 32 32
16 Praktična nastava 204 408 384 996
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 204 68 136 168 508 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 170 204 170 408 160 384 500 996
UKUPNO A+B 374 272 306 408 328 384 1008 1064
646 714 712 2072
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Zanimanje: STOLAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 32 100
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 51 34 32 117
5 Informatika 34 34
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Konstruisanje 68 51 119
2 Mašine i uređaji 34 34 32 100
3 Tehnologija materijala 34 34
4 Dizajn proizvoda 34 34
5 Tehnologija obrade drveta 51 32 83
6 Osnovi preduzetništva 34 34
7 Praktična nastava 204 408 576 1188
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 238 0 136 168 542 0
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 170 204 170 408 64 576 404 1188
UKUPNO A+B 408 204 306 408 232 576 946 1188
612 714 808 2134
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT