JIB: 4404135290007, Ž.R.: 5710400000102190
Komercijalna banka Banja Luka

Poljoprivreda i prerada hrane

Poljoprivredna škola je obrazovna institucija koja ima za cilj da polaznici steknu znanje i vještinu u organizaciji rada u savremenoj biljnoj proizvodnji, primjeni modernih i savremenih sredstava za rad, kao i sticanje znanja i vještina u organizaciji rada u različitim granama stočarstva.

U školi, za teoretsku nastavu su angažovani vrhunski profesori, kao i uspješni stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, koji teoretski i praktično prenose znanje na polaznike, kako bi bili što adekvatnije osposobljeni za profile za koje se školuju, kvalifikuju ili prekvalifikuju.

Poljoprivredna škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:

  • Poljoprivredni tehničar
  • Veterinarski tehničar
  • Pekar
  • Mesar

 

Struka:   POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE
Zanimanje: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 34 102
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Hemija* 34 34 68
9 Geografija 34 34
10 Biologija* 34 34 68
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Biljna proizvodnja 34 34 68
2 Poljoprivredna mehanizacija 34 34 34 102
3 Anatomija sa fiziologijom 34 34
4 Ekološka poljoprivreda 34 34
5 Stočarstvo sa povrtlarstvom* 34 34 32 100
6 Ratarstvo sa povrtlarstvom* 34 68 102
7 Zaštita bilja 34 32 66
8 Voćarstvo sa vinogradarstvom* 34 32 66
9 Osnove preduzetništva 32 32
10 Izborni predmet 32 32
11 Praktična nastava 136 170 170 384 860
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 289 68 221 196 112 818 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 136 170 170 204 170 160 384 636 860
UKUPNO A+B 391 204 391 170 400 170 272 384 1454 928
595 561 570 656 2382
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka:  POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE
Zanimanje: VETERINARSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 48 201
2 Strani jezik 34 34 34 32 134
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava **** 34+9 34+9
8 Hemija* 34 34 68
9 Biologija* 34 34 68
10 Fizika 34 34 68
11 Latinski jezik 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Anatomija i fiziologija 34 34 68
2 Stočarstvo sa ishranom 34 34 34 102
3 Farmakologija 34 34
4 Patologija 34 34
5 Zarazne bolesti* 34 34
6 Parazitske bolesti 34 34
7 Porodiljstvo* 34 34
8 Biohemija 32 32
9 Hirurgija* 32 32
10 Unutrašnje bolesti* 34 32 66
11 Higijena namirnica životinjskog porijekla 34 34
12 Osnove preduzetništva 32 32
13 Izborni predmet 32 32
14 Praktična nastava 136 170 170 384 860
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 323 68 255 162 112 852 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 68 136 170 170 170 170 160 384 568 860
UKUPNO A+B 391 204 425 170 332 170 272 384 1420 928
595 595 502 656 2348
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.
**** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.

 

Struka: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE
Zanimanje: PEKAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 68
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 40 40
8 Hemija 34 34
9 Biologija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Higijena i kontrola 34 34 68
2 Mikrobiologija 34 34
3 Mašine i uređaji 34 34
4 Prehrambena tehnologija 34 68 96 198
5 Osnovi preduzetništva 34 34
6 Praktična nastava 204 340 512 1056
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 136 104 495 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 204 170 340 96 512 368 1056
UKUPNO A+B 357 272 306 340 200 512 863 1124
629 646 712 1987
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Struka: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE
Zanimanje: MESAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 34 32 117
2 Strani jezik 34 34 68
3 Fizičko vaspitanje 34 34 32 100
4 Matematika 34 34 68
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava * 32+8 32+8
8 Hemija 34 34
9 Biologija 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V
1 Prehrambena tehnologija 34 34
2 Mikrobiologija 34 34
3 Higijena i kontrola 34 34 68
4 Mašine i uređaji 34 34
5 Tehnologija mesa 68 96 164
6 Osnovi preduzetništva 34 34
7 Praktična nastava 204 340 512 1056
Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 255 68 136 104 495 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 204 170 340 96 512 368 1056
UKUPNO A+B 357 272 306 340 200 512 863 1124
629 646 712 1987
* + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu.
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom.
*** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom.

 

Kontaktirajte nas:

Informacije: +387 65 155 535
Uprava: +387 65 799 961
poslovnotehnickaskola@gmail.com

btnimage
KONTAKT